Hankkeet

Toteutamme ja olemme osana monia hankkeita. Hankkeet ovat erillisrahoitteisia projekteja, joiden avulla edistetään erilaisia nuorten asemaan ja osallisuuteen sekä nuorisoalan toimintojen kehittämiseen. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiimme!

  • Future Agents NOW – robust, representative and responsive Youth Delegate Programmes that help young leaders push for change (2021-2024)
  • Vaikuttamisrauha (2021-2022)
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021)
  • Lisää osallisuutta nuorille eurooppalaisille (2021)
  • Ilmastonmuutosvoima (2020-2021)

Future Agents NOW – robust, representative and responsive Youth Delegate Programmes that help young leaders push for change (2021-2024)

Nuorisodelegaattien tehtävänä on edustaa sukupolvensa ääntä päätöksentekoprosesseissa ja viestiä muille nuorille heitä koskevista poliittisista prosesseista. Tyypillisesti delegaatit osallistuvat YK:n alaisiin kokouksiin osana Suomen delegaatiota ja ovat mukana kokouksen valmistelussa. Delegaatit myös ottavat kantaa ja osallistuvat julkiseen keskusteluun eri tavoin sekä järjestävät tapahtumia, viestivät muille nuorille ja kuulevat heidän ajatuksiaan. Odotukset nuorisodelegaatteja kohtaan kasvavat, ja he kohtaavat nuorina henkilöinä usein vihapuhetta tai muuta verkkohäirintää. Allianssi ja muut kansalliset nuorisokomiteat nimittävät ja kouluttavat delegaatteja sekä tukevat heitä toiminnassaan vaihtelevin – useimmiten vajain – resurssein.

Allianssi on saanut Erasmus+-ohjelmasta rahoitusta vuosille 2021–2024 nuorisodelegaattitoiminnan kehittämiseen yhdessä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa. Future Agents NOW -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansallisia nuorisodelegaattiohjelmia, kehittää nuorisodelegaattien osaamista sekä mahdollistaa erilaisten nuorten osallistuminen päätöksentekoon nuorisodelegaattina tai heidän kauttaan.

Hankkeen alussa kerätään olemassa olevaa tietoa, näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä menestyksekkäistä nuorisodelegaattiohjelmista sekä selvitetään, millaisia taitoja tämän päivän nuorisodelegaatit tarvitsevat. Kumppaniorganisaatiot myös arvioivat delegaattiohjelmiensa osallistavuutta ja saavutettavuutta sekä kehittävät itsearviointityökalun, jota mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää.
Nämä opit kootaan, yhdessä yhteistyötahojen kanssa, suosituksiksi ja suuntaviivoiksi organisaatioille, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja. Kukin kumppaniorganisaatio valitsee omat kansalliset kehittämiskohteensa ja toteuttaa valitsemansa suositukset hankkeen aikana. Kehittämisprosesseista tehdään minidokkareita, joiden avulla voidaan levittää tietoa ja inspiroida muita kehittämään delegaattiohjelmiaan.

Keskeinen osa hanketta on ns. tulevaisuusagenttien verkosto, joka toimii nuorten neuvoa-antavana elimenä ja tarjoaa mukana oleville nuorille oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia hankkeen eri tilaisuuksissa niin kansallisesti kuin rajat ylittäen.

Yhdessä nuorten kanssa kumppaniorganisaatiot kehittävät ja testaavat koulutusmallia, jolla voidaan jakaa hankkeen aiempia tuloksia mukaansatempaavalla tavalla. Mallin perusteella rakennetaan maksuton ja avoimesti saatavilla oleva työkalu verkko-oppimiseen.

Hankkeen aikana järjestetään sekä kansallisia että yhteisiä etä- ja fyysisiä tapahtumia eri kokoonpanoille ja eri tarkoituksiin. Hankkeen lopputuloksia jaetaan ja juhlitaan eurooppalaisessa loppuseminaarissa Brysselissä sekä globaalissa verkkotapahtumassa. Lisäksi tietoa jaetaan sidosryhmille – erityisesti kansallisille nuorisokomitoille, nuorisodelegaateille ja julkishallinnon edustajille kansallisella, EU:n ja YK:n tasolla – niin viestinnän keinoin kuin olemalla mukana erilaisissa verkostoissa ja tapahtumissa. Hankkeen tulokset on tarkoitettu sovellettavaksi kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin maailmassa kaikissa organisaatioissa, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja sekä muita nuoria johtajia.

Vaikuttamisrauha (2021-2022)

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa teemme töitä jotta nuoret voivat vaikuttaa yhdenvertaisesti yhteiskunnassa. Syksyllä 2021 käynnistämme uuden Vaikuttamisrauha-kampanjan, jonka tavoitteena on edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Kampanjan lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta ja häirintää.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä.

Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Tietokantaan nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen levittämiseksi. 

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Lue lisää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeesta Nuorisotutkimusverkoston sivuilta.

Lisää osallisuutta nuorille eurooppalaisille (2021)

Hanke-esittely tulossa!

Ilmastonmuutosvoima (2020-2021)

Ilmastonmuutosvoima oli Suomen Kulttuurirahaston ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhteishanke vuosina 2020-2021. Hankkeessa jaettiin 50 – 5000 euron suuruisia apurahoja nuorten, alle 25-vuotiaiden, ilmastotekoihin. Yhteensä kahden vuoden aikana Ilmastonmuutosvoima jakoi noin 220 000 euroa sataan nuorten ilmastoprojektiin!

Ilmastonmuutosvoiman tavoitteena oli vahvistaa nuorten toimijuutta ja osallisuutta ilmastokriisissä. Ilmastoprojekteja toteuttaneet nuoret kokivatkin, että ilmastotekojen toteuttaminen vahvisti heidän omaa toimijuuttaan ja auttoi heitä olemaan muutosvoima yhteiskunnallisessa murroksessa.

Hankkeen tuloksia esiteltiin Ilmastonmuutosvoima-hankkeen loppuseminaarissa 14.9.2021. Lisäksi hankkeessa tuotettiin opas nuorten ilmastotekoihin. 100 ilmastotekoa: opas nuorille ilmaston muuttajille esittelee Ilmastonmuutosvoiman aikana tehtyjä nuorten ilmastotekoja sekä kannustaa nuoria tarttumaan toimeen ja järjestämään omat ilmastotekonsa.

Katso myös