Kandidatuppställning

Bästa medlemmar i Allians,

för ungdomssektorns takorganisation Allians väljs i höst en ny ordförande samt fyra styrelsemedlemmar och suppleanter för perioden 2022–2023. Att vara medlem i Allians styrelse är ett förtroendeuppdrag för vilket ordförande och vice ordförande under tidigare år har erhållit ett månatligt arvode (se noggrannare beskrivningar av ordförandens och styrelsemedlemmens/suppleantens uppgifter). Höstmötet besluter om storleken på eventuella arvoden för år 2022.

Den valberedning som utsågs på vårmötet har som uppgift att sammanställa kandidater till de lediga uppgifterna. Valberedningen lägger fram ett förslag om styrelsens sammansättning till höstmötet utgående från de förslag som har inlämnats senast den 29 oktober 2021. Vid framläggandet av förslaget iakttar valberedningen Allians jämställdhets- och likvärdighetsplan och prioriterar i den föreslagna styrelsesammansättningen såväl en så bred representation som möjligt av kandidaternas kunnande och motivation.

Vänligen observera att nomineringen av kandidat till styrelsen betyder att er kandidat företräder er organisation i Allians styrelse. Dessutom uppmuntrar valberedningen organisationerna till att stödja kandidaterna till exempel i sociala medier. Valberedningen beaktar i sitt arbete att Allians styrelse ska representera hela ungdomssektorn bland annat genom att uppmärksamma de instanser som nominerar eller har nominerat de personer som nu ställer upp samt de som fortsätter i styrelsen. Valberedningen lägger inte fram för höstmötet något förslag om den ordförande som ska väljas, utan vid behov avgörs ärendet med val på höstmötet. Om fler än en person ställer upp som ordförandekandidat, lägger valberedningen fram alternativa förslag om sammansättningen av de personer som utses till styrelsen enligt den ordförande som utses.

Förslagen och presentationer av kandidaterna ska inlämnas på en elektronisk blankett senast den 29 oktober 2021. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning offentliggörs den 4 november. Dessutom ordnas den 3 november kl. 18 en strömmad valdebatt där ordförandekandidaterna kan presentera sina åsikter för medlemskåren. Länken publiceras på Allians sociala medier.

Vi ger gärna mer information i anslutning till kandidatuppställningen och valet!

Inari Timonen-Nissi, valberedningens ordförande, Finlands scouter
inari.timonen-nissi@partio.fi, 040 7266912
Jasmina Ahonen, Finlands FN-ungdom
Henna Altomaa, Lasten ja nuorten keskus, Kyrkostyrelsen & Kyrkans utlandshjälp
(Changemaker)
Miikkael Azaize, Centerungdomen
Erika Karstinen, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi
Juho Kärkkäinen, Samlingspartiets Ungdomsförbund
Essi Lehtovaara, Ekonomi och ungdom TAT
Sofia Nevalainen, Demarinuoret & Socialdemokratiska Studerande – SONK
Sonja Raitamäki, Finlands studentkårers förbund

Uppgiftsbeskrivningar som stöd för kandidatuppställningen

Allmänt om Allians styrelse

Till Allians styrelse hör ordförande, vice ordförande samt nio ordinarie medlemmar och nio personliga suppleanter. Årligen är cirka hälften av styrelsen i tur att avgå. Styrelsens verksamhet leds av ordföranden som har ett nära samarbete med vice ordförande och verksamhetsledaren. Styrelsens uppgift är att leda Allians verksamhet utifrån riktlinjerna från årsmöten, förbereda de ärenden som behandlas på årsmöten och se till att beslut som fattas på möten genomförs samt också mer övergripande utveckla och styra Allians verksamhet. Arbetet i Allians styrelse fokuserar starkt på strategisk ledning – i Allians ansvarar verksamhetsledaren med hjälp av den övriga ledgruppen för den praktiska operativa ledningen.

Om Allians ordförandes uppgift

Kompetens som behövs i uppgiften:

 • Erfarenhet av strategiskt arbete
 • Erfarenhet av kommunikation och intressebevakning 
 • Goda kommunikationsfärdigheter samt viljan att arbeta med andra människor
 • Ingående kunskaper om ungdomssektorn och förståelse av dess betydelse
 • Goda presentationsfärdigheter

Meriterande kompetens:

 • Ledarskapsfärdigheter
 • Språkkunskaper, särskilt i engelska och det andra inhemska språket
 • Föreningsadministrativa färdigheter
 • Förståelse av det ömsesidiga beroendet mellan ekonomi och verksamhet

Tidsanvändning som uppgiften förutsätter:

 • Allians styrelsemöten och arbetsutskottsmöten tar uppskattningsvis några kvällar i månaden. Dessutom förekommer det olika sammanträffanden och andra möten uppskattningsvis en till två gånger i veckan. Därutöver förutsätter uppgiften varje vecka självständigt arbete såsom e-posthantering och att svara på andra förfrågningar. Mycket beror på hur aktiv man själv är.
 • Ordföranden erhåller för uppgiften en månatlig ersättning.
Så här beskriver Elisa Gebhard, Allians ordförande 2018–2021 uppgiften som ordförande: 

”Ordföranden leder styrelsen som är det högsta beslutsfattande organet mellan årsmöten. Därmed leder ordföranden arbetet då strategiska riktlinjer tas fram och styrelsen antar en ståndpunkt inom ramen för verksamhetsplanen och målprogrammet. 

Ordföranden leder också styrelsens arbetsutskott och har därigenom en mycket stor roll i genomförandet av Allians strategi. 

Ordföranden ansvarar också för utveckling av styrelsens verksamhet och stöder det arbete som de förtroendevaldas ledning utför.

Ordföranden får också delta i genomförandet av intressebevakning och företräder Allians i olika sammanhang samt synliggör ungdomssektorns ståndpunkter. 

Ordföranden får också bidra med en stor satsning som verksamhetsledarens chef, i utvecklingen av styrelsens verksamhet och prioritering av verksamheten samt i ordförandenas ömsesidiga sparring samt som ordförande för Allianssin kehittämispalvelut Oy:s (Nuorisovaihto) styrelse. Ordföranden samarbetar också med Allians ledningsgrupp och den övriga personalen. 

Ordföranden har en möjlighet att påverka Allians internationella organisationsverksamhet på paraplyorganisationens möten och på det nordiska blockets möten, planera halvtidsöversynen av strategin och berätta på olika evenemang om ungdomssektorns ståndpunkter.

Ordföranden får bekanta sig med intressebevakning i EU, men jag har också kunnat använda mina kunskaper i planeringen av intressebevakning i Finland.

Ordföranden samarbetar med andra aktörer i ungdomssektorn och deltar i diskussionen om aktuella teman som berör unga.”

Om styrelsemedlemmens och suppleantens uppgift

Kompetens som behövs i uppgiften:

 • Förmågan att uppfatta hur mångsidig ungdomssektorn är och viljan att arbeta för hela sektorn. 
 • Förmågan att arbeta med olika slags människor som har olika åsikter.
 • Förmågan att förbinda sig till överenskomna mötesscheman och andra tidsplaner samt viljan att sätta sig in i frågor som behandlas.
 • Förståelse av styrelsens roll i organisationens verksamhet
 • Förståelse av strategisk och operativ verksamhet

Meriterande kompetens:

 • Föreningsadministrativa färdigheter
 • Förståelse av det ömsesidiga beroendet mellan ekonomi och verksamhet

Tidsanvändning som uppgiften förutsätter:

 • Styrelsen har i regel ett möte per månad, men vid behov hålls även fler möten eller aftonskolor. Dessutom ska man sätta sig in i de frågor som behandlas på förhand. Styrelsemedlemmarna deltar också på styrelsens seminarier som ordnas två gånger om året samt i eventuellt annat program som överenskoms i början av året. Man kan påverka mer genom att vara aktiv – tidsanvändningen beror också mycket på medlemmen eller suppleanten själv.

Förslagen och en presentation av kandidaterna ska inlämnas på denna elektroniska blankett

Katso myös