Ehdokasasettelu

Hyvät Allianssin jäsenet,

nuorisoalan kattojärjestö Allianssille valitaan tänä syksynä uusi puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä ja varajäsentä kaudelle 2022-2023. Allianssin hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, josta on aiempina vuosina maksettu puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kuukausittaista palkkiota (tarkemmat kuvaukset puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen/varajäsenen tehtävästä alla). Syyskokous päättää mahdollisten palkkioiden suuruudesta vuodelle 2022. 

Kevätkokouksessa valitun vaalivaliokunnan tehtävänä on koota ehdokkaita avoinna oleviin tehtäviin. Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen kokoonpanosta määräaikaan 29.10.2021 mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Vaalivaliokunta noudattaa esitystä tehdessään Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja toivomme hallitusehdokkaiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Vaalivaliokunta priorisoi esitettävässä hallituskokoonpanossa sekä mahdollisimman laajan edustavuuden että ehdokkaiden osaamisen ja motivaation. 

Otattehan huomioon, että ehdokkaan esittäminen hallitukseen tarkoittaa sitä, että ehdokkaanne edustaa järjestöänne Allianssin hallituksessa. Tämän lisäksi vaalivaliokunta kannustaa tukemaan ehdokkaita esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vaalivaliokunta huomioi työssään Allianssin hallituksen koko nuorisoalan edustavuuden muun muassa kiinnittämällä huomiota sekä nyt ehdolle asetettavien henkilöiden että hallituksessa jatkavien henkilöiden esittäjätahoihin. Vaalitoimikunta ei tee syyskokoukselle esitystä valittavasta puheenjohtajasta vaan asia ratkaistaan syyskokouksessa tarvittaessa vaalilla. Mikäli ehdolle puheenjohtajaksi asettuu enemmän kuin yksi henkilö, vaalitoimikunta tulee laatimaan vaihtoehtoiset esitykset hallitukseen valittavien henkilöiden kokoonpanoista valittavan puheenjohtajan mukaan. 

Esitykset ja ehdokkaiden esittelyt tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella viimeistään 29.10.2021. Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi julkistetaan 4.11. Lisäksi 3.11. klo 18 järjestetään striimattu vaalitentti, jossa puheenjohtajaehdokkaat näkemyksineen pääsevät esittäytymään jäsenistölle. Striimilinkki julkaistaan Allianssin somekanavissa.

Annamme mielellämme lisätietoja ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyen! 

Terveisin vaalivaliokunta:

Inari Timonen-Nissi, vaalitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset inari.timonen-nissi@partio.fi, 040 7266912 
Jasmina Ahonen, Suomen YK-nuoret 
Henna Altomaa, Lasten ja nuorten keskus, Kirkkohallitus & Kirkon Ulkomaanapu (Changemaker) 
Miikkael Azaize, Keskustanuoret 
Erika Karstinen, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi 
Juho Kärkkäinen, Kokoomuksen Nuorten Liitto 
Essi Lehtovaara, Talous ja nuoret TAT 
Sofia Nevalainen, Demarinuoret & Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK
Sonja Raitamäki, Suomen ylioppilaskuntien liitto

Tehtäväkuvaukset ehdokasasettelun tueksi

Yleistä Allianssin hallituksesta

Allianssin hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vuosittain erovuorossa on noin puolet hallituksesta. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Hallituksen tehtävänä on johtaa Allianssin toimintaa vuosikokousten suuntaviivojen pohjalta, valmistella vuosikokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtia kokousten päätösten täytäntöönpanosta sekä laajemminkin kehittää ja ohjata Allianssin toimintaa. Allianssin hallituksen työskentelyssä painottuu voimakkaasti strateginen johtaminen – käytännön operatiivisesta johtamisesta Allianssissa vastaa toiminnanjohtaja apunaan muu johtoryhmä.

Allianssin puheenjohtajan tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen:

 • Kokemus strategisesta työskentelystä
 • Kokemus viestinnästä ja edunvalvonnasta 
 • Hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä muiden ihmisten kanssa
 • Vahva nuorisoalan tuntemus ja nuorisoalan merkityksen ymmärrys
 • Hyvät esiintymisvalmiudet

Eduksi katsottava osaaminen:

 • Johtamistaidot
 • Kielitaito, erityisesti englannin ja toisen kotimaisen kielen taito
 • Yhdistyshallinnolliset taidot
 • Ymmärrys talouden ja toiminnan keskinäisriippuvuudesta

Tehtävän vaatima ajankäyttö:

 • Allianssin hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset vievät arviolta pari iltaa kuukaudessa. Lisäksi erilaisia Allianssiin liittyviä tapaamisia ja muita kokouksia on arviolta kerran-pari viikossa. Lisäksi tehtävä edellyttää viikottaista itsenäistä työskentelyä kuten sähköpostien käsittelyä ja muihin yhteydenottoihin vastaamista. Paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta.
 • Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä kuukausittainen korvaus.
Näin Allianssin 2018-2021 puheenjohtaja Elisa Gebhard kuvailee puheenjohtajan tehtävää: 

“Puheenjohtaja johtaa hallitusta, joka on vuosikokousten välillä ylin päättävä elin. Puheenjohtaja siis johtaa strategisten linjausten tekemistä ja hallituksen kannanmuodostusta toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman puitteissa. 

Puheenjohtaja johtaa myös hallituksen työvaliokuntaa ja sitä kautta on mukana toimeenpanemassa hyvin läheisesti Allianssin strategiaa. 

Puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnan kehittämisestä ja tukee luottamushenkilöjohdon työskentelyä.

Puheenjohtaja pääsee myös osallistumaan edunvalvonnan toteutukseen ja edustaa Allianssia eri yhteyksissä tehden näkyväksi nuorisoalan kantoja. 

Ison panostuksen puheenjohtaja pääsee antamaan myös toiminnanjohtajan esihenkilönä, hallituksen toiminnan kehittämisessä ja toiminnan priorisoinnissa sekä puheenjohtajiston keskinäisessä sparrauksessa sekä Allianssin kehittämispalvelut Oy:n (Nuorisovaihto) hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja tekee yhteistyötä myös Allianssin johtoryhmän sekä muun henkilöstön kanssa. 

Puheenjohtaja pääsee vaikuttamaan Allianssin kansainväliseen järjestötoimintaan kattojärjestön kokouksissa ja pohjoismaisen blokin tapaamisissa, suunnittelemaan strategian puolivälitarkastelua ja kertomaan eri tilaisuuksissa nuorisoalan kannoista.

EU-puolen edunvalvonta tulee puheenjohtajalle tutuksi, mutta myös kotimaan edunvalvonnan suunnittelussa on voinut hyödyntää taitojaan.

Puheenjohtaja tekee yhteistyötä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa ja osallistuu keskusteluun ajankohtaisista nuoria koskettavista teemoista.”

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen:

 • Kyky hahmottaa nuorisoalan monipuolisuus ja halu toimia koko kentän puolesta
 • Kyky toimia erilaisten ja eri näkemyksiä omaavien kanssa
 • Kyky sitoutua sovittuihin kokous- ja muihin aikatauluihin sekä halu perehtyä käsiteltäviin asioihin
 • Ymmärrys hallituksen roolista järjestön toiminnassa
 • Ymmärrys strategisesta ja operatiivisesta toiminnasta

Eduksi katsottava osaaminen:

 • Yhdistyshallinnolliset taidot
 • Ymmärrys talouden ja toiminnan keskinäisriippuvuudesta

Tehtävän vaatima ajankäyttö:

 • Hallitus kokoustaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa, mutta tarpeen mukaan pidetään myös useampia kokouksia tai iltakouluja. Tämän lisäksi käsiteltäviin asioihin tulee perehtyä etukäteen. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin hallituksen seminaareihin sekä mahdolliseen muuhun vuoden alussa sovittavaan ohjelmaan. Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa enemmän – ajankäyttö on paljon myös jäsenestä tai varajäsenestä itsestään kiinni.

Asetu ehdolle täyttämällä lomake

Katso myös