Äänestys- ja vaaliohjesääntö

1. Äänioikeus

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä – 1 edustaja
  • yli 1 000, mutta enintään 5 000 – 2 edustajaa
  • yli 5 000, mutta enintään 20 000 – 3 edustajaa
  • yli 20 000, mutta enintään 50 000 – 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50 000 – 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. 

Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä.

2. Äänestykset

Päätökset Allianssin kokouksissa ja toimielimissä tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
 

3. Vaalit

Yhden henkilön vaalissa valittavan tulee saada ehdoton enemmistö järjestön kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, johon pääsevät seuraavalle äänestyskierrokselle kaksi eniten ääniä saanutta ehdo­kasta. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

Muissa henkilövaaleissa nou­da­te­taan yhdistys­lain 29 § 3.1 mu­kais­ta suh­teellista listavaa­lia. Vaalissa käytetään ehdokaslistoja, joilla voi olla yksi tai useampia nimiä. Jos listalle on ase­tettu enem­män kuin yksi henkilö, on listalla olevien henkilöiden keskinäinen järjestys määrättävä etukäteen. Hallitusta valittaessa on ehdokaslistalla oltava val­miina esitys varsinaisesta ja varajäsenestä rinnan sekä näiden ehdo­kasparien keskinäisestä järjestyksestä ehdo­kaslistalla.

Useamman henkilön vaalissa kukin ääni annetaan ehdokas­listalle koko­naisuudessaan.  Ääntenlaskussa ehdokaslis­talla ensim­mäiseksi merkitty saa ver­taus­luvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi merkitty puolet siitä, kolmanneksi merkitty kolmasosan ja niin edelleen. Valituksi tulee ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyk­sessä niin monta kuin on valittavia.

Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle ehdokaslistalle. Ehdokkuuteen on saatava ehdolle asettuvan suostumus.

Katso myös