Nuorisoalan uutisia

02.11.2017: Haku Allianssin luottamushenkilöryhmiin 2018

Haku ensi vuoden luottisryhmiin on auki 24.11. saakka. Ja ei kun hakemaan!

Tule mukaan vaikuttamaan Allianssissa!

Allianssi on verkosto, joka kokoaa nuorisoalan yhteen erilaisten teemojen ympärille. Luottamushenkilöryhmät on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa Allianssissa ja kasvattaa samalla myös omia verkostoja nuorisoalan toimijoiden parissa. Luottamushenkilönä pääset tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi ja oppimaan uusia asioita yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa.

Toivomme sinun olevan nuorisoalan osaaja ja innostunut yhdessä tekemisestä. Olet valmis sitoutumaan ryhmän toimintaan koko vuodeksi 2018. Kokouksia järjestetään ryhmästä riippuen 4-7 vuoden aikana, ja ne pidetään pääosin Helsingissä. Kokouksiin voi osallistua myös etänä.

Ryhmiin voivat esittää jäseniä Allianssin jäsenjärjestöt ja muut nuorisoalan toimijat, kuten kunnat ja seurakunnat. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Hakijan taustaorganisaation edellisten edustajien aktiivisuus huomioidaan valintaprosessissa. Luottamushenkilönä toimimisesta maksamme matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin. Huomioithan, että voit olla jäsenenä vain yhdessä ryhmässä. Valinnat ryhmiin tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 12.12.2017.

Tee sähköinen hakemus lomakkeella 24.11.2017 klo 16.00 mennessä. Liitä hakemukseesi CV ja suosituskirje taustaorganisaatioltasi. Ilmoitathan hakemuksessasi, jos sinulla on halu ja taito toimia ryhmän puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai muussa vastuutehtävässä. Puheenjohtajat osallistuvat Allianssin hallituksen kokouksiin ja edustavat siellä omaa ryhmäänsä. Hallitus kokoustaa noin seitsemän kertaa vuoden aikana.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään hakevien toivotaan lisäksi ilmoittavan, haluavatko he ensisijaisesti toimia Eurooppa- vai globaalityöryhmässä. Toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja: Kirsi Uusitalo, kirsi.uusitalo@alli.fi, p. 044 7229 350

Mikäli sähköisen hakemuksen kanssa on ongelmia, ole yhteydessä Susanne Salo, susanne.salo@alli.fi, puh. 044 476 5285

Linkki hakulomakkeeseen

Ryhmiin valituille henkilöille järjestetään vuoden avaava luottaristartti Allianssi-talolla 16.1.2018.

Luottamusryhmien kuvaukset:

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä (Eurooppa- ja globaaliryhmät)

Ryhmä vaikuttaa kansainväliseen nuorisopolitiikkaan, seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa Agenda2030 - sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista. Vaikutamme EU:n tulevaan nuorisostrategiaan ja Erasmus+-ohjelman tulevaisuuteen. Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n jäsennellyn vuoropuhelun kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista. Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.


Nuorisoalan viestinnän kehittämisen ryhmä

Ryhmä ideoi ja kehittää Allianssin eri kanavissa toteuttamaa nuorisoalan viestintää. Ryhmä pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan muun muassa Allianssin verkkosivu-uudistukseen, Nuorisotyön viikon viestintään, nykyisen Nuorisotyö-lehden korvaavan journalistisen viestinnän luomiseen ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Ryhmän jäseniltä odotetaan näkemystä ja osaamista viestinnän keinoista ja kanavista, joilla nuorisoalan erilaiset toimijat tavoitetaan.


Nuorisotyön menetelmien kehittämisen ryhmä


Haluamme viedä korkealaatuista suomalaista nuorisotyön osaamista muihin Euroopan maihin ja samalla parantaa myös suomalaisen nuorisotyön tasoa verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen avulla. Ryhmä kokoaa yhteen nuorisoalan menetelmiä ja malleja niin järjestöjen, kuntien, seurakuntien kuin muidenkin toimijoiden toteuttamasta nuorisotyöstä sekä ideoi ja toteuttaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ryhmä osallistuu nuorisotyön uusien toimintamuotojen ja mallien kartoittamiseen muista maista, niistä viestimiseen ja niiden jalkauttamiseen Suomessa. Samalla edistämme nuorten ja nuorisotyön liikkuvuusmahdollisuuksia lisäämällä erilaisia vaihtomahdollisuuksia niin nuorille kuin nuorten kanssa toimiville. Voit olla esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, nuorisotutkimuksen, nuorisoalan oppilaitoksen tai nuorisojärjestö-toiminnan osaaja, joka haluaa edistää nuorisotyötä ilman rajoja.


Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä

Ryhmä seuraa nuorisotyön ja -politiikan tulevaisuuden kehityssuuntia ja ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. Ryhmä osallistuu ja nuorisotyön ja -politikan ennakointityöhön ja nuorisoalalle sopivien ennakointityökalujen löytämiseen ja jalkauttamiseen. Lisäksi ryhmä pääsee myös suunnittelemaan ensimmäistä kertaa toteutettavia nuorisoalan tilannekuvaseminaareja ja osallistumaan Nuorista Suomessa -julkaisun valmisteluun. Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä etsii jäsenikseen nuorisoalan asiantuntijoita ja osaajia järjestö-, kunta-, seurakunta- ja tutkimuskentältä.


Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä

Ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista sekä muita yleisiä vaaleihin liittyviä asioita ja Allianssin järjestämiä Nuorisovaaleja. Myös yleisesti nuorten osallisuuteen, demokratiaan ja demokratiakasvatukseen liittyvät teemat näkyvät ryhmän työssä. Lisäksi ryhmä tukee Allianssin vaikuttamistyötä etenkin nuorten osallistumisoikeuksien edistämisessä, kuten äänioikeusikärajan laskemisessa. Ryhmään valittavilta toivotaan asiantuntemusta ja kiinnostusta nuorten osallisuuteen, äänestysaktiivisuustyöhön ja demokratiakasvatukseen liittyen.


Yhdenvertaisuusryhmä

Ryhmä käsittelee yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja nuorten eri elämänalueilla ja nuorisoalalla. Lisäksi ryhmä tukee etenkin moniperustaisen syrjinnän ehkäisyä sekä nuorisotyön inklusiivisuuden ja vammaisten nuorten oikeuksien edistämistyötä. Ryhmä keskittyy myös haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien edunvalvontaan, etenkin oikeusturvan ongelmiin. Ryhmä osallistuu Allianssin vuoden 2018 painopisteen, turvallisen yhteisön, määrittelyyn ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun sekä Allianssin yhdenvertaisuuspalvelujen kehittämiseen. Etsimme ryhmään ihmisiä, joilla on asiantuntijuutta yhdenvertaisuudesta ja valmiutta tuoda esiin eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten näkökulmia Allianssin työn tueksi.


Vapaaehtoistyön ja järjestötoiminnan kehittämisen ryhmä

Ryhmä kartoittaa, kokoaa ja kehittää vapaaehtoistyön ja järjestötoiminnan muotoja ja toimintatapoja nuorisoalalla. Ryhmä kehittää Allianssin luottamushenkilötoimintaa ja luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia Allianssin toimintaan. Lisäksi se voi osallistua nuorisojärjestöjen osaamista ja onnistumisia jakavien Järjestöonnistujat-tilaisuuksien ja muiden Allianssin tapahtumien suunnitteluun. Ryhmän jäseniksi etsitään erityisesti järjestöissä vapaaehtoisten koordinoinnin, johtamisen ja toiminnan kehittämisen parissa työskennelleitä luottamushenkilöitä tai työntekijöitä, joilla on näkemyksiä Allianssin luottamushenkilötoiminnasta ja sen kehittämisestä.Takaisin