Kannanotot

08.09.2016: Avustusjärjestelmien kehittämisessä edettävä viipymättä

Maamme kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitus perustuu merkittäviltä osin rahapelimonopolijärjestelmän tuotoista jaettaviin avustuksiin. Kansliapäällikkö Nergin johdolla vuonna 2015 tehdyssä työryhmätyössä linjattiin monia edunsaajien kannalta tärkeitä asioita liittyen mahdolliseen peliyhtiöiden yhdistämiseen. Tämän perusteella eri edunsaajaryhmiä edustavat kattojärjestöt jäsenineen muodostivat kantansa yhdistämiseen liittyen.

Kansalaisjärjestöt ja rahapeliyhtiöiden tuotonjaosta vastaavat kolme ministeriötä asettivat yhteiseksi, yksimieliseksi tavoitteeksi kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmien yhtenäistämisen soveltuvin osin. Tavoitteeksi asetettiin autonomian kunnioittaminen ja byrokratian vähentäminen. Tavoite oli kansalaisyhteiskunnan edustajille tärkeä. Vaikka kirjaus oli yksimielinen, ei sen perusteella ole alkanut mitään valmistelua tai selvittelyä, vaikka aikaa on kulunut puolitoista vuotta.

Allekirjoittaneet kansalaisyhteiskunnan kattojärjestöt edellyttävät, että avustusjärjestelmien kehittämiseen tähtäävä työ aloitetaan viipymättä. Työhön tarvitaan mukaan sekä tuotonjaosta vastaavien viranomaisten että avustuksia käyttävien järjestöjen edustus. Tähänastisen valmistelun perusteella on ilmeistä, että työn vetovastuun tulee olla neutraalilla taholla. Tällaiseksi soveltuisi erinomaisesti oikeusministeriön demokratiayksikkö, jonka tehtävänä on koko valtion tasolla koordinoida viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Vertti Kiukas
pääsihteeri
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Olli Joensuu
pääsihteeri
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi

Teemu Japisson
pääsihteeri
Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ryTakaisin