Euroopan unioni – jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä

"Euroopan unionin tehtävänä on järjestää yhtenäisellä ja solidaarisella tavalla jäsenvaltioidensa ja niiden kansojen väliset suhteet." Tämä juhlava lause tarkoittaa käytännössä lähinnä sitä, että EU:n jäsenmaat pyrkivät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, jotta niiden välillä olisi mahdollisimman vähän erottavia asioita, jotka vievät aikaa, rahaa ja voimia. Siirtyminen yhteisvaluutta euroon oli juuri tähän periaatteeseen perustuva päätös.

Unionia arvostellaan usein siitä, että tavallisten ihmisten on vaikea päästä vaikuttamaan siellä tehtäviin päätöksiin. Arvosteluun onkin selvästi aihetta, sillä EU on kieltämättä mutkikas ja byrokraattinen kokonaisuus. Mutta jos ihmiset eivät yritä vaikuttaa tähän asiaan, se ei itsestään muutu ainakaan paremmaksi.

Jokainen voi ottaa yhteyttä oman maansa edustajiin Euroopan parlamentissa, ja EU:ssa ministereitä vastaavilla komissaareillakin on ainakin sähköpostiosoitteet. Lisäksi Suomessa ja Euroopassa vaikuttaa järjestöjä ja tahoja, joista saa helposti suomenkielistä lisätietoa EU:n asioista.

Miksi Euroopan unioni on olemassa?


Euroopan unionille on asetettu useita perusteita, joista poliittiseen keskusteluun ovat vakiintuneet EU

a) rauhanprojektina,
b) taloudellisena mahdollisuutena,
c) poliittisena mahdollisuutena,
d) kansainvälisenä toimijana.

Rauhanprojektilla tarkoitetaan sitä, että EU sitoo jäsenmaiden edut yhteen siten, ettei yhdenkään jäsenmaan ole kannattavaa sotilaallisesti hyökätä toisen kimppuun.

Taloudellisella mahdollisuudella viitataan ennen kaikkea EU:n sisämarkkinoiden tuomaan taloudelliseen etuun, mutta myös yhteisen rahan sekä taloudellisten instituutioiden (Euroopan keskuspankin, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan investointipankin) sekä talouspolitiikan yhteisen koordinaation tuomiin mahdollisuuksiin. Taloudellinen perustelu on ollut tärkeä kaikille jäsenmaille, mutta ennen kaikkea taloudellisesti huonommassa asemassa oleville maille.

EU poliittisena mahdollisuutena tarkoittaa sitä, että EU:n sisällään pitämän mahdollisuuden eri politiikanlohkojen (siis myös muiden kuin talouspolitiikan) yhteisen koordinoinnin ja parhaiden käytäntöjen yhteisen kartoituksen katsotaan tuovan lisäarvoa kunkin jäsenmaan kansalliseen yhteiskunnalliseen ohjaukseen.

EU kansainvälisenä toimijana on perustelu unionille toisaalta kansainvälisen yhteisön valtatasapainon kannalta. EU:lla on mahdollisuus toimia Yhdysvaltojen hegemonia-asemaa tasoittavana voimana, ennen kaikkea ”pehmeän voiman” – diplomatian, kaupan, kansainvälisten sopimusten ja muiden ei-sotilaallisten vaikutusmahdollisuuksien - hyödyntäjänä ja edistäjänä.

Miten osallistua Euroopan tasolla? 

Eurooppalainen Suomi  on kansalaisjärjestö, joka osallistuu aktiivisesti Euroopan unionista käytävään keskusteluun ja vie sen tuloksia eteenpäin.

Eurooppanuoret  on kaikille Eurooppa-asioista kiinnostuneille suomalaisnuorille avoin järjestö.
The European Youth Forum  is an international organisation established by national youth councils and international non-governmental youth organisations to represent the interests of young people from all over Europe.

ERYICA  Euroopan nuorisotiedotus- ja -neuvontajärjestö
European Youth Information and Counselling Agency on kansallisten nuorisotiedotusjärjestöjen ja paikallisten nuorisotiedotuskeskusten eurooppalainen yhteistyöjärjestö.

Opetushallitus  hallinnoi Suomessa EU:n nuorisotoimintaohjelmaa Erasmus+. Erasmus+ tukee nuorisoalan ja nuorten yhteistyötä EU:ssa ja sen lähialueilla. Ohjelman tarkoitus on kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen.

Eurooppalainen nuorisoportaali , jossa linkkejä kaikkiin unionin jäsenmaihin.

Eurooppalaisella nuorisokortilla
 saa etuja ja alennuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tietoa ja konkreettisia vinkkejä, miten kansalaisjärjestöt ja muut aktiivit voivat vaikuttaa EU-vaaleissa. Vinkit pätevät myös yleisemmin vaikuttamistoimintaan. Materiaali englanninkielinen pdf.EU-tietoa lapsille hauskasti 

Kids' Corner  on uusi lasten ja nuorten verkkosivusto, jolla on EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisoja. Lapsille halutaan tarjota tietoa EU:sta ja lasten oikeuksista heidän omalla kielellään. 
Lasten ja nuorten sivustolla on linkki myös jo pidempään verkossa olleelle Opettajainhuone-sivustolle , jonka materiaalia opettajat voivat hyödyntää kertoessaan oppilaille EU:sta ja sen toiminnasta. Sivustolle on koottu monenlaista oppimateriaalia, joka on komission ja muiden EU-elinten tuottamaa. Aineistoa on tarjolla niin peruskoulu- kuin lukioikäisillekin, ja sen laadintaan on osallistunut opetusalan asiantuntijoita eri EU-maista.