Yhdenvertaisuus: tietoa ja materiaalia

Yhdenvertaisuudessa on kyse eriarvoisuuksien tasoittamisesta, kaikkien ihmisten yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja oikeuksista osallistua, kehittyä ja saada palveluita.

Yhdenvertaisuus nuorisotyössä 

Kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus itse valita, mihin vapaa-ajan harrastukseen tai -toimintaan osallistuu. 

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, sillä nuorten lähtökohdat ja mahdollisuudet osallistua nuorisotoimintaan vaihtelevat yksilöllisesti. Nuorten osallistumista voivat vaikeuttaa fyysiset esteet, nuorten tai nuorten perheiden sosioekonomiseen asemaan liittyvät eriarvoisuudet sekä oletukset ja kokemukset asenteellisuudesta ja rasismista.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen nuorisotyössä edellyttää organisaatiolta ja yksittäiseltä nuorisotoimijoilta valmiutta tarkastella omia arvoja, toimintatapoja ja ajatusmaailmaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen on nuorisotoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistyötä, johon organisaation kaikki tasot ja toimijat sitoutuvat. Valmista ei tarvitse tulla heti, yhdenvertaisuuden edistäminen etenee askel askeleelta. 

Yhtä oikeaa tapaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei ole: yhdenvertaisuussuunnitelma, globaalikasvatusmenetelmien käyttäminen osana nuorisotyötä tai nuorten kanssa yhteisesti sovitut yhdenvertaisen toiminnan pelisäännöt ovat kaikki hyviä keinoja. Lisätietoa eri keinoista löydät näiltä sivuilta.

Yhdenvertaisuus Allianssissa

Allianssin tavoite on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä nuorisotyössä ja edistää nuorten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Allianssin yhdenvertaisuusasiat on jaettu palveluihin ja edunvalvontaan.

Allianssin globaalikasvatusmenetelmistä Elävä kirjasto löytyy alasivulta Elävä kirjasto.

Yhdessä olemme enemmän

Yhdenvertaisuuden edistämiseen nuorisotyössä liittyy tärkeänä osana monialaisuus. Verkostojen ja yhteistyön avulla on mahdollista täydentää omaa ja organisaation osaamista ja vastata laaja-alaisemmin nuorten yksilöllisiin tarpeisiin.

Nuorisotyötä tekevät järjestöt ja uskonnolliset toimijat sekä nuoriso-, opetus- ja sosiaalialan viranomaiset voivat tehdä monialaista yhteistyötä niin paikallis- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kannattaa muistaa, että isommilla paikkakunnilla on lisäksi monikulttuurisia kohtaamispaikkoja sekä aktiivisia eri syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavia järjestöjä.

Allianssi toimii nuorisotoimialan yhdistäjänä – jos kaipaat valtakunnallisia verkostoja tai yhteistyökumppaneita yhdenvertaisuuden edistämiseksi nuorisotyössä, ota yhteyttä Allianssin yhdenvertaisuusasioista vastaavaan asiantuntijaan, Laura Heinoseen (044 416 5235 tai laura.heinonen@alli.fi).     


Valtakunnallisia verkostoja

Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkosto

Rasmus -verkosto

Ihmiskaupan vastainen verkosto

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä

 

Nuorisoalan ammattilaiset ovat nimenneet monikulttuurisuuden yhdeksi suurimmista nuorisotoimintaan vaikuttavista tulevaisuuden muutostekijöistä. Monikulttuurisuudessa nuorisotyössä on kyse eriarvoisuuksien tasoittamisesta, ei niinkään erillisestä työotteesta: monikulttuurisuuden huomiominen nuorisotoiminnassa kuuluu kaikille!

Tiedon haku kannattaa aloittaa Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjastosta on lainattavissa laajasti materiaalia liittyen yhdenvertaisuuteen ja monikulttuurisuuteen nuorisotyössä. Lisäksi kirjaston Nuorisotiedon talo -verkkopalvelussa on linkkejä erilaisiin yhdenvertaisuusaiheisiin verkkomateriaaleihin, tutkimuksiin ja aineistoihin.  

 

Alle on koottu linkkejä sivustoihin, materiaaleihin ja hankkeisiin, joita voi hyödyntää omassa toiminnassa: 

Kop kop - Pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille (pdf)
Oppaasta ilmestyy pian myös saavutettava tekstiversio sekä ruotsinkielinen versio.

Yhdenvertaisuus.fi (sivusto, sisäasiainministeriö)

Puhetta maahanmuutosta.fi (sivusto, sisäasiainministeriö)

Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke 2009 - 2010 (sivusto, Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna)

Esteetön.fi (sivusto, Invalidiliitto ry)

Reilun Pelin periaatteet (sivusto, Suomen Liikunta ja Urheilu) 

Monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuustyön kootut reseptit (word, Allianssi)

"Ett' vois olla siellä missä ne muutkin" Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten käsityksiä ja kokemuksia yhdenvertaisesta nuorisotyöstä. (pdf, Allianssi/Milla Ilonen)

Esteettömyysopas (pdf, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry)

Saavutettavuus verkkopalveluissa (pdf, papunet.net ja Suomen Punainen Risti)

Moninaisuus mahtuu kouluun! Vinkkejä lhbti-sensitiiviseen opetukseen
ja homotteluun puuttumiseen
(pdf, Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry)

Esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnitelmista

Esimerkkejä nuorisotoimijoiden monikulttuurisuussuunnitelmista ja -oppaista

Katso myös Allianssin Syrjinnästä vapaa alue Materiaalia -alasivu

Esimerkkisuunnitelmia ja -oppaita

Järjestöjen suunnitelmia ja oppaita:

Tuut sä mun kaa? Vinkkejä monikulttuurisempaan partioon (pdf, Suomen Partiolaiset)

Nuorisojärjestöjen monikulttuurisen toiminnan opas (pdf, Suomen Keskustanuoret) 

 

Viranomaisten suunnitelmia:

Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen monikulttuurisuusohjelma (pdf)