Hankkeet ja kampanjat 

Allianssi on yksi nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista, joiden tehtävänä on kehittää nuorisotyötä omalla alallaan. Erilaiset hankkeet ja kampanjat ovat yksi väline kehittämis- ja vaikuttamistyössämme.

Toteutamme erilaisia nuorten osallisuuteen, yhdenvertaisuuteenja nuorisoalaan liittyviä kehittämishankkeita ja -projekteja. Niiden tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja nuorisotyön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseksi sekä vahvistaa nuorisotyön yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä. Hankkeiden kohderyhmiä ovat ensisijaisesti nuorten kanssa toimivat, mutta myös nuoret itse.

Allianssi on yhteistyökumppanina erilaisissa hankkeissa, jotka tukevat oman visiomme toteuttamista. Lisäksi Allianssi osallistuu nuorisotoimialalla kehittämistyötä tekevien verkostojen toimintaan sekä tekee yhteistyötä alan toisen ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa.

Näiltä sivuilta löytyy alasivuina:

 

  • Kokeilemalla ja kokemalla 
  • Nuorisotyön viikko
  • Nuorisojärjestöjen Vetovoima-hanke
  • Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke
  • Nuorisovaalit
  • Syrjinnästä vapaa alue  -kampanja

 Pä svenska:

I Finland utförs ungdomsarbete av kommunerna, organisationerna och församlingarna. Allians fungerar som en service- och samarbetsorganisation och som en utvecklare av sektorn för ungdomsarbete.

Allians förverkligar olika delaktighetsprojekt som berör ungdomsarbete och ungas delaktighet. Målsättningen med dessa projekt är att skapa nya modeller för ungdomsarbete, förverkligandet av ungdomspolitik och förstärka ungdomsarbetets samhälleliga position och förutsättningar. Målgruppen för projekten är främst personer som arbetar med ungdomar, men även ungdomarna själva.

Allians ingår i de nätverk som utför utvecklingsarbete inom sektorn för ungdomsarbete och samarbetar med läroinrättningar inom andra stadiet och med högskolor. Allians ingår som samarbetspartner även i flera projekt som administreras av andra aktörer inom sektorn för ungdomsarbete.


In English:

Youth work in Finland is realised by municipalities, organisations, and congregations. Allianssi functions as a co-operation and service organisation for these various actors, and as a developer of the field of youth work.

We realise various youth work and youth participation development programmes and projects. The goal is to create new methods for realising youth work and youth policies, and to strengthen the social status and operational prerequisites of youth work. The main target group of the projects are those who work with the youth, but the youth themselves are also included.

Allianssi participates in the operation of development networks within youth work as well, and co-operates with upper secondary education institutes and higher education institutes. We are also partners in several projects administered by other youth work actors.


Hankkeista ja kampanjoista vastaavat asiantuntijat  

Henni Axelin
johtaja, palvelut ja kehittäminen

p. 040 900 4881

Laura Heinonen 
asiantuntija, yhdenvertaisuus; Syrjinnästä vapaa alue -kampanja
p. 044 416 5235

Kirsi Uusitalo

asiantuntija, osallisuus; Nuorisovaalit
p. 044 7229 350

www.valtikka.fi