Allianssin linjaukset perustulokokeilusta

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden on toteuduttava perustulokokeilussa. Perustuslain mukaisesti nuoria on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden ikäryhmien kanssa.

Perustulokokeilu on toteutettava niin, että siitä saadaan mahdollisimman luotettavaa tietoa perustulon vaikutuksista. Siksi kokeilussa on oltava mukana ihmisiä monipuolisesti eri ihmisryhmistä, myös nuorista. Opiskelijat ja itsenäisesti asuvat nuoret on sisällytettävä kokeiluun ilman alaikärajaa.

Nuoret ovat keskeinen ryhmä perustulon toimivuuden arvioinnin kannalta, sillä paikkaansa työelämässä etsivät nuoret usein hankkivat työkokemusta epätyypillisten työsuhteiden, kuten harjoittelujen, määräaikaisten töiden, toimeksiantojen tai yrittäjyyden avulla. Juuri näissä epätyypillisissä työsuhteissa toimivien kannalta perustulolla olisi suurin merkitys. Onnistunut perustulomalli vähentäisi pelkoa siitä, että yritys hankkia työkokemusta johtaa toimeentulon vaarantumiseen, ja voisi siten luoda nuorille uusia polkuja työelämään.

Kokeilu voidaan toteuttaa joko kaikille maksettavana perustulona tai vain pienituloisimmille maksettavana negatiivisena tuloverona, tai siinä voidaan testata kumpaakin mallia rinnakkain. Perusturvan varassa elävien nettotulot eivät saa kokeilussa laskea nykyisestä.

Kokeilussa perustulon tulee korvata ainakin opintoraha, työmarkkinatuki ja toimeentulotuki. Näiden tukien erityisen alhainen taso on kaikkein pienituloisimpiin tuloluokkiin kuuluvien suomalaisten köyhyyden keskeinen selittäjä. Toimeentulotukijärjestelmä rankaisee lisäksi lisätuloista niin voimakkaasti, että sen tuottaman kannustinloukun purkaminen on tärkeää. Lapsilisät ja vammaisetuudet on säilytettävä erillisinä perustulon päälle maksettavina lisinä.

Jos asumislisä sisällytetään perustuloon, on perustulon tason oltava vastaavasti korkeampi ja huomioitava alueelliset erot asumisen hinnassa. Perustulokokeilussa on varauduttava täydentävällä, tarveharkintaisella tukimuodolla siihen, että kaikkia erityistilanteita ei onnistuta kokeilua suunniteltaessa ennakoimaan.

Perustulokokeiluun ei tule sekoittaa erilaisten aktivointitoimien ja niihin liittyvien sanktioiden kokeiluja, jotta kokeilussa voidaan saada luotettavaa tietoa perustulon itsensä vaikutuksista kannustimiin sekä omaehtoiseen aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen. On kuitenkin varmistettava, että perustulon varaan siirtyessään kokeiluun osallistuvat saavat edelleen tukea ja ohjausta tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Kokeilun arviointi on teetettävä puolueettomalla taholla. Keskeisiä arviointikriteerejä kokeilun onnistumiselle ovat vaikutukset työllisyyteen ja toimeliaisuuteen. Kokeilua ei voida pitää onnistuneena, jos se lisää köyhyysrajan alapuolella elävien määrää tai pienentää entisestään näiden tuloja. Arvioinnissa tulee tarkastella työnteon kannustimia monipuolisesti eri tulotasoilla ja eri elämäntilanteissa sekä työnantajien kannustimia työntekijöiden palkkaamiseen. On arvioitava myös sitä, johtaako perustulo muutoksiin solmittujen työsuhteiden laadussa, esimerkiksi vakituisuudessa, kokoaikaisuudessa, palkkatasossa tai työtyytyväisyydessä. Kokeiluun osallistuneiden tyytyväisyys sekä sosiaaliturvajärjestelmän selkeys ja yksinkertaisuus ovat myös oleellisia tekijöitä kokonaisarvioinnissa.