Allianssi edistää nuorten hyvinvointia

Allianssin strategia laadittiin vuosina 2010-2011 laajassa vuorovaikutuksessa jäsenjärjestöjen, nuorten, henkilökunnan ja Allianssin sidosryhmien kanssa. Strategiasta tehtiin väliarvio vuonna 2015. Väliarvio toteutettiin eri toimijoita osallistavasti ja toiminnallisesti, kyselyillä ja haastatteluilla. Strategian väliarvioprosessissa olivat mukana Allianssin hallituksen lisäksi jäsenjärjestöt, sidosryhmät ja Allianssin henkilökunta. Strategian väliarvio tehtiin hallituksen ja pääsihteerin johdolla. Päivitetty strategiamme hyväksyttiin kevätkokouksessa 2016.

 

- Esitys Allianssin päivitetyksi strategiaksi, kevätkokouksen liite (doc) (pdf)

- Painotuote Allianssin strategia 2021 (pdf ) (e-kirja )

- Strategi på svenska (e-kirja)

 

 

 

 

 

Tiivistetysti Allianssin strategia voidaan kuvata seuraavasti:

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö.

Allianssi toimii kansallisesti ja kansainvälisesti niin, että nuorten oikeudet toteutuvat, nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Teemme vahvaa ja tuloksellista nuorisopoliittista vaikuttamistyötä. Allianssin palvelut tukevat ja kehittävät jäsenjärjestöjen toimintaa sekä nuorisoalaa.

Tässä tekstissä on kuvattu Allianssin strategia vuoteen 2021 asti. Strategiassa kerrotaan arvopohjamme sekä määritellään visiomme ja missiomme eli perustehtävä, mitä varten olemme olemassa. Strategiassa määritellään myös roolit, joita toteuttamalla pyrimme saavuttamaan strategiset tavoitteemme.

Visiomme on: Nuoret voivat hyvin. Valtaosa nuorista voi paremmin kuin koskaan ja on tyytyväisiä elämäänsä. Samaan aikaan on nähtävissä kielteisiä kehityskulkuja: pahoinvointi ja ongelmat kasautuvat tietyille ryhmille. Nuorten hyvinvoinnin toteutumisessa on suuria eroja esimerkiksi sosioekonomisesti, alueellisesti ja eri vähemmistöryhmien sekä sukupuolten välillä. Lisäksi palveluihin pääsyssä on alueellisesti suuria eroja ja niiden laatu vaihtelee. Visiomme on yhteinen jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan kanssa. Nuorten hyvinvointia edistetään yhdessä.

Arvot

Allianssin arvot ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhdessä onnistuminen. Arvoilla kuvataan asioita, jotka ovat toiminnassamme erityisen tärkeitä. Ne suuntaavat jokapäiväistä työtämme ja tavoitteitamme. Arvot otetaan huomioon kaikessa, mitä Allianssi tekee.

 YHDENVERTAISUUS = Yhtäläiset oikeudet hyvään elämään.

Edistämme nuorten oikeuksien toteutumista. Vaikutamme siihen, että nuoret ovat yhteiskunnassa laajasti yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa ja kaikkiin ikäryhmiin siten, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Allianssin toiminnan lähtökohtana on nuorten moninaisuus. Kaikilla nuorilla, myös vähemmistöihin kuuluvilla tai syrjinnän vaarassa olevilla, tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön, koulutukseen, toimeentuloon ja vapaa-aikaan.

OSALLISUUS = Kokemus osallisuudesta, oikeus saada tietoa, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa.

Edistämme kaikkien nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, lähiyhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Nuorten hyvinvointiin vaikutetaan ja onnistuneita yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään parhaiten, kun nuoret ovat osa ratkaisua. Mahdollisuus osallistua ja kokemus osallisuudesta ovat nuorten hyvinvoinnin perusta. Allianssin toiminta on vuorovaikutteista ja läpinäkyvää yhdessä jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan kanssa.

YHDESSÄ ONNISTUMINEN = Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä.

Yhdistämme nuorisoalan järjestöt vahvaksi yhteiseksi ääneksi. Allianssissa erilaiset järjestöt tekevät yhteistyötä ja vaikuttavat yhdessä. Kokoamme järjestöt, kunnat, seurakunnat ja muut nuorten kanssa toimivat yhteen. Olemme vaikuttavia, kun puhumme ja toimimme yhdessä. Yhdessä onnistumme parhaiten.

Allianssin visio: Nuoret voivat hyvin

Allianssin visio ja kaiken toiminnan tavoite on nuorten hyvinvointi. Visiomme on jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan yhteinen. Jokaisella nuorella on oikeus hyvään elämään. Nuorten hyvinvointi on yhteiskuntamme perusta - jokainen yhteisö voi yhtä hyvin kuin sen nuoret.

Missio: Allianssi edistää nuorten hyvinvointia

Nuorten hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Jäsenjärjestömme, työntekijämme, luottamushenkilömme ja yhteistyökumppanimme tekevät yhdessä työtä edistääkseen nuorten hyvinvoinnin eri osa-alueita. Allianssi keskittyy nuorten hyvinvoinnin osa-alueista erityisesti aktiivisen kansalaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa ja kasvunsa tueksi kiinteitä suhteita aikuisiin ja toisiin nuoriin. Nuorisotyöntekijät ja järjestöjen toimijat ovat tärkeä osa nuorten tukiverkostoa. Nuorisotyö ja järjestötoiminta ovat ennaltaehkäisevää työtä, jolla on suuria vaikutuksia niin yksittäiseen nuoreen, nuorten ryhmiin kuin yhteiskuntaan. Nuorisotyö ja järjestöt rakentavat mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan.

Allianssi toimii vahvistaakseen järjestöjen ja nuorisotyön resursseja ja toimintaedellytyksiä. Tuemme jäsenjärjestöjemme työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi edunvalvonnan lisäksi muun muassa tarjoamalla palveluita sekä kohtaamisen paikkoja.

Edistämme nuorten hyvinvoinnin vahvistumista sekä paikallisesti, koko suomalaisessa yhteiskunnassa että globaalisti. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Nuoruuden hyvinvointiin sijoitettu euro on samalla sijoitus tulevaisuuteen. Se pitää muistaa myös silloin, kun eletään taloudellisesti tiukempia aikoja.

Roolit: Vaikuttava, yhdistävä ja palveleva Allianssi

Allianssi edistää nuorten hyvinvointia kolmessa roolissa: Olemme kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja, nuorisoalan yhdistäjä ja sitä palveleva toimija. Kaikissa rooleissaan Allianssi on järjestöjen järjestö. Roolimme perustuvat arvoihimme, ja ne täydentävät toisiaan.

Vaikuttava Allianssi

Allianssi on nuorten, nuorisoalan järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhuja. Edistämme nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vaikutamme järjestöjen ja nuorisotyön toimintaedellytyksiin ja resursseihin. Nostamme nuorten asioita korkealle yhteiskunnan asialistalla. Edistämme kaikessa toiminnassamme sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

Vaikuttaminen on keskeinen osa Allianssin toimintaa. Olemme vaikuttajana merkittävä ja asiantunteva. Vaikuttamisviestimme ovat luotettavia ja perustuvat tietoon. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä Suomessa ja kansainvälisesti. Olemme maailman vaikuttavin kansallinen nuorisokomitea. Allianssi on laajasti verkostoitunut ja tekee edunvalvontaa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Edunvalvonnalla vaikutamme päättäjiin, päätöksentekoon, rakenteisiin, lainsäädäntöön ja politiikkoihin sekä yleiseen mielipiteeseen. Allianssi vaikuttaa toiminnallaan nuorten kanssa toimivien tietoihin ja asenteisiin. Allianssi herättää keskustelua nuoriin ja nuorisoalaan liittyvistä kysymyksistä ja teemoista.

Allianssi yhdistää jäsenjärjestönsä ja nuorisoalan edunvalvonnan teemojen valmistelutyöhön. Arvojemme mukaisesti kokoamme jäsenjärjestöjemme äänen ja vahvistamme sitä. Puhumme koko nuorisoalan ja kaikkien nuorten puolesta.

Yhdistävä Allianssi

Allianssi on nuorisoalan kattojärjestö. Kokoamme nuorten kanssa toimivat ja nuorten hyvinvointia edistävät toimijat yhteen. Allianssissa suuret ja pienet, toiminnaltaan ja tavoitteiltaan erilaiset järjestöt toimivat yhdessä ja yhteisen vision puolesta. Allianssissa on tilaa myös erilaisille näkemyksille. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme ja nuorisoalalle tilaisuuksia päättäjien kohtaamiseen ja oman äänensä kuuluville saamiseen.

Edistämme jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Toiminnassamme ovat mukana muun muassa järjestöt, kunnat, seurakunnat ja nuorisoalan oppilaitokset. Allianssin vahvuutena on tuoda erilaista osaamista yhteen ja luoda uusia toimintamalleja. Rakennamme verkostoja ja työryhmiä edunvalvonnan, nuoriin liittyvien asioiden ja teemojen sekä asiantuntijuuden ympärille. Allianssin verkostot luovat mahdollisuuksia yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja innovaatioille.

Allianssin suurtapahtumat ja tilaisuudet kokoavat nuorisoalan yhteen kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Allianssin viestintäkanavat yhdistävät nuorisoalaa ja jakavat tietoa. Allianssi-talo on nuorisoalan kohtaamispaikka.

Palveleva Allianssi

Allianssi tarjoaa palveluita, jotka tukevat jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan perustyötä. Palvelumme kehittävät nuorisoalaa ja tuottavat sille lisäarvoa. Allianssin palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, ja niitä kehitetään jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan tarpeiden mukaan. Palvelumme vahvistavat jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan osaamista. Tuotamme ja välitämme tietoa nuorisoalalle ja päättäjille. Halu palvella on keskeistä kaikessa Allianssin toiminnassa.

Palvelumme on suunnattu jäsenjärjestöille, nuorisoalan toimijoille, muille nuorten kanssa toimiville ja nuorille. Allianssi on opetus- ja kulttuuriministeriön periaatepäätöksellä nimeämä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskus.

Allianssi palvelee nuorisoalaa tekemällä kehittämistyötä. Kehittämistyömme lähtökohtana on nuorisoalan ajankohtaisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen. Allianssi toteuttaa ajankohtaisia hankkeita, jotka ovat järjestön vision ja arvojen mukaisia. Olemme haluttu yhteistyökumppani. Allianssi voi olla yhteistyökumppanina hankkeissa, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä nuorisoalan kehittymistä.

 

Strategiset tavoitteet

Allianssi työskentelee visionsa toteuttamiseksi edistämällä strategisia tavoitteitaan. Strategiset tavoitteemme on johdettu järjestön rooleista. Tavoitteita voidaan päivittää strategian väliarvioissa ja toimintaympäristön muutokset huomioiden.

 

Päätavoite

- Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja ovat yhdenvertaisia.

Alatavoitteet

- Nuoret ovat yhdenvertaisia keskenään, ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu yhteiskunnassa.

- Nuoret vaikuttavat omaan elämäänsä, lähiympäristöönsä ja innostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Nuoret ovat yhdenvertaisina mukana päätöksenteossa, ja heidän mielipiteitään kuullaan ja arvostetaan.

- Allianssi on johtava vaikuttaja nuorten hyvinvointiin ja nuorisoalaan liittyvissä kysymyksissä.

- Järjestöjen ja koko nuorisoalan toimintaedellytykset vahvistuvat. Nuorisotyön ja nuorisotoiminnan arvo tunnistetaan ja tunnustetaan.

 


 

Päätavoite

- Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.


Alatavoitteet

- Allianssi on verkosto, joka kokoaa nuorisoalan yhteen erilaisten teemojen ympärille.

- Nuorisoalalla on yhteisiä tavoitteita, ja erilaiset toimijat edistävät nuorten hyvinvointia yhdessä.

- Allianssi edistää nuorisoalan keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä.Päätavoite

- Allianssin palvelut tukevat jäsenjärjestöjen ja koko nuorisoalan kehittymistä.


Alatavoitteet

- Allianssin palvelut ovat haluttuja sekä laadukkaita, ja ne kehittävät nuorisoalan osaamista ja toimintamalleja.

- Allianssin palveluita kehitetään ennakoivasti nuorisoalan tarpeisiin.