Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n säännöt  

Säännöt hyväksytty Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kevätkokouk­sessa Helsingissä 20.4.2010

 

1 § Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, ruotsiksi Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf ja yhdistyksestä käytetään englan­ninkielistä nimeä Fin­nish Youth Co-operation Allianssi.

Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toi­mialueena koko maa.  Näissä säännöissä yhdistystä kut­sutaan Allianssiksi.

 

2 § Kieli

Allianssin kielet ovat suomi ja ruotsi.  Sääntö- ja pöytäkir­ja­kielenä on suomi.

 

3 § Tarkoitus

Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kas­vua yhteiskun­nan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksen­tekoon ja kansainväliseen toimin­taan.  Al­lianssi palvelee nuo­risojärjes­töjä ja nuo­riso­työtä. 

Allianssi hyväksyy Yhdisty­neiden kansa­kun­tien ih­misoi­keuksien julistuk­sen ja Euroopan ihmis­oi­keusso­pi­muksen peri­aat­teet toimintansa lähtökohdiksi.

 

4 § Toiminta

Tarkoituksensa to­teut­tamiseksi Allianssi:

- edistää nuorisojärjestöjen ja nuorison parissa toimi­vien tahojen toimintaa ja yh­teistyö­tä,

- valvoo jäsenjärjestöjensä ja nuorisotoiminnan etuja, asemaa ja oikeuksia,

- tekee ehdotuksia ja aloitteita nuorisotoiminnan edis­tämi­seksi,

- toimii yhteistyössä nuorisotyön hallinnon ja muiden nuoriso­työtä tekevien yhteisöjen sekä nuorisojärjestö­-jen kanssa,

- edustaa suomalaisia nuorisojärjestöjä kansainvälisis­sä yhteyksissä,

- edistää nuorison parissa toimi­vien henkilöiden am­mattitaitoa,

- edistää nuorisomatkailua sekä nuorisojärjestöjen ja -toiminnan kansainvälisiä suhteita,

- järjestää nuorisotyötä ja -toimintaa edistävää koulu­tusta,

- auttaa ja neuvoo nuorisojärjestöjä sekä läänien ja kuntien nuo­riso- ja vapaa-ajantoimin­taa,

- kehittää nuorisotoiminnan menetelmiä kokeilu-, tutki­mus- ja kehittämistoiminnan keinoin,

- julkaisee ja levittää alaansa koskevia lehtiä ja kir­jal­li­suut­ta sekä harjoittaa muuta vastaa­vaa kustan­nustoimin­taa,

- ylläpitää nuorisotiedon kirjastoa ja nuorison tieto­palvelua sekä edistää nuorisotiedotusta, sekä

- järjestää nuorisotoimintaan liittyviä kulttuuritapah­tumia, ko­kouk­sia, messuja, tapahtumia ja juhlia.


5 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi Allianssi voi omistaa kiinteää ja ir­tainta omai­suutta, järjes­tää myyjäisiä, varainke­räyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimin­taa ja sekä vastaan­ot­taa avustuk­sia, lah­joi­tuksia ja testa­mentteja.

 

6 § Jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä valta­kunnallisia nuorisoyhdistyksiä, muita nuorisotoi­mintaa harjoittavia valtakunnallisia rekiste­röityjä yhdistyksiä, sekä rekisteröityjä säätiöitä. Edellä mainittuja kutsutaan näissä säännöissä jäsenjärjestöiksi. Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksi­tyisiä henkilöitä, joita kutsutaan henkilöjäseniksi. 

Tarkkailijajäseniksi voidaan § 6.1 mainittujen lisäksi hyväksyä muita valtakunnallisia, alueellisia tai pai­kallisia nuoriso­toimintaa harjoittavia oikeus­kel­poi­sia yhteisö­jä.

Kannattaja­jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oi­keus­kelpoi­nen yhteisö.
Kun­nia­jäseniksi voidaan kutsua Allianssin toimin­taa tai nuo­riso­työtä ansiok­kaasti edistäneitä yksityisiä henki­löi­tä.

Allianssin hallitus hyväksyy järjestön jäsenet.  Al­lianssin kokous kutsuu kun­niajäsenet. 

Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttyjen rekisteröityjen valtakunnallisten nuorisoyhdistysten sekä muiden nuorisotoimintaa harjoittavien valtakunnallisten rekisteröityjen yhdistysten äänioikeus Allianssin ko­kouk­sissa on porras­tettu niiden perusyhdistysten henki­lö­jäsenmäärän mukaan, kuten näissä säännöissä jäljempä­nä määrä­tään.  Var­sinaisten jäsenten jäsenmak­su määräytyy suh­teessa niiden äänioikeuteen.

Hallitus päättää tarkkailija- ja kannattajajäsenten jäsenmak­suista.  Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksua.

 

7 § Toimielimet

Allianssin toimielimiä ovat sen hallitus ja halli­tuk­sen valitsema työva­liokun­ta.  Lisäksi halli­tus voi perustaa jaostoja ja työryhmiä. 

 

8 § Päätösvalta

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa, meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.
Läsnä olevalla varsi­naisella henki­löjäsenellä on yksi (1) ääni.  Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään. 
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty yhdistys voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:
- jäsenmäärä enintään 1000 - 1 edustaja

- yli 1000 mutta enintään 5000 - 2 edustajaa

- yli 5000 mutta enintään 20 000 - 3 edustajaa

- yli 20.000 mutta enintään 50 000  - 4 edustajaa

- jäsenmäärä yli 50 000 - 5 edustajaa

 

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltai­sella edustajalla on viisikymmen­tä (50) ääntä.  Jäsenjärjestö voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen viidelläkymmenellä (50).  Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä jäsen­järjes­töä.

Tarkkailija-, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

  

9 § Allianssin kokous

Allianssin varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätko­kous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras­kuussa. 

Allianssin ylimääräinen kokous on pidettävä, kun jär­jestön kokous niin päättää, hallitus siihen katsoo olevan aihetta tai kun vähin­tään yksi kym­menesosa (1/­10) var­si­nai­sista ­jäsenistä tai yhtä kym­menes­osaa (1/­10) järjestön kokonaisäänimäärästä edustava ryhmä jä­seniä sitä il­moit­taman­sa asian käsit­telyä var­ten on halli­tuk­selta kir­jal­li­sesti pyytä­nyt.

 

10 § Kokouskutsu

Hallituksen on lähetettävä kirjallisesti kutsu Allians­sin var­sinaiseen kokouk­seen vähintään yksi (1) kuukau­si ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ko­kous­ta jäsenille.

Kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on oltava jäsenten saatavilla Allianssin toimistossa vähintään neljätoista (14) päi­vää ennen kokousta.

 

11 § Aloiteoikeus

Varsinaisilla jäsenillä ja hallituksella on aloite­oi­keus Allianssin kokouk­sissa. 

Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä hallituk­selle viimeis­tään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta.  Muut aloitteet on lähetettävä hallituk­sel­le vähintään kuusi (6) viikkoa ennen ­kokousta. 

 

12 § Varsinaisten kokousten asiat

Allianssin varsinaisessa kokouksessa käsitellään seu­raavat asiat:

a) kevätkokouksessa:
- hyväksytään toimintakertomus edelliseltä vuodelta,

- kuullaan hallituksen edelliseltä kalenterivuodelta laatima tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

- vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä

- käsitellään aloitteet ja muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut mahdolliset asiat, joita ei ole mainit­tu kokouskutsussa, mutta jotka kokouksen kahden kol­mas­osan (2/3) määräenem­mistö päättää ottaa käsittelyyn, ellei YhdL § 24 muuta johdu.

 

b) syyskokouksessa:

- kuullaan hallituksen selonteko toiminnasta kuluvalla kaudella, sekä

- hyväksytään toimintasuunnitelma seu­raa­valle kalente­rivuo­delle,

- päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruu­des­ta, siten että jäsenmaksu määrätään erikseen henkilöjäsenten osalta ja erikseen jäsenjärjestöjen osalta kullekin ryhmälle 8 § mukaisesti,

- hyväksytään talousarvio seu­raa­valle kalenterivuo­del­le,

- valitaan järjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosina,

- valitaan hallituksen varsinaiset sekä varajä­senet    erovuorossa olevien tilalle,

- valitaan seuraavaksi kalenterivuodek­si kaksi tilin­tar­kasta­jaa ja heille henkilökoh­taiset varatilintarkas­ta­jat; tilintarkastajista toisen ja hänen varahenkilön­sä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilin­tarkas­taja,

- käsitellään aloitteet ja muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut mahdolliset asiat, joita ei ole mainit­tu kokouskutsussa mutta jotka kokouksen kahden kol­mas­osan (2/3) määräenem­mistö päättää ottaa käsittelyyn, ellei YhdL § 24 muuta johdu.

 

13 § Päätöksenteko

Päätökset Allianssin kokouksissa ja toimielimissä teh­dään ehdottomalla ääntenenemmis­töllä ellei näistä sään­nöistä muuta johdu.  Äänten mennessä tasan ratkai­see kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.  Hen­kilövaaleissa nou­da­te­taan yhdistys­lain 29 § 3.1 mu­kais­ta suh­teellista listavaa­lia, yhden henkilön vaa­lia lukuun ottamatta.

Vaalissa käytetään ehdokaslistoja, joilla voi olla yksi tai useampia nimiä. Jos listalle on ase­tettu enem­män kuin yksi henkilö, on listalla olevien henkilöiden keskinäinen järjestys määrättävä etukäteen.  Hallitusta valittaessa on ehdokaslistalla oltava val­miina esitys varsinaisesta ja varajäsenestä rinnan sekä näiden ehdo­kasparien keskinäisestä järjestyksestä ehdo­kaslistalla.
Useamman henkilön vaalissa kukin ääni annetaan ehdokas­listalle koko­naisuudessaan.  Ääntenlaskussa ehdokaslis­talla ensim­mäiseksi merkitty saa ver­taus­luvukseen koko listan saaman äänimäärän, toiseksi merkitty puolet siitä, kolmanneksi merkitty kolmasosan jne.  Valituksi tulee ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyk­sessä niin monta kuin on valittavia.
Yhden henkilön vaalissa valittavan tulee saada ehdoton enemmistö järjestön kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella ei kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, johon pääsevät seuraavalle äänestyskierrokselle kaksi eniten ääniä saanutta ehdo­kasta. Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

 

14 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Al­lianssin puheenjoh­tajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan Allianssin varapuheenjoh­tajaksi, sekä 11-14 var­sinaista jäsentä sekä heille henkilö­koh­tai­set vara­jäsenet.  Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla ei ole varajä­sentä.  Varsi­nai­sen jäsenen ol­lessa esty­nyt tai esteellinen hänen ti­lalleen astuu henkilö­koh­tainen varajä­sen.  Puheen­johta­jan ollessa estynyt tai esteel­li­nen hänen teh­täviään hoi­taa vara­puheenjoh­taja.

Allianssin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että toinen on erovuorossa vuosittain varapuheenjohtajan ollessa ensimmäisen kerran erovuorossa.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että heistä lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat jäsenet valitaan ensimmäisen kerran arvalla.
Hallitus asettaa työvaliokunnan, johon kuulu­vat järjes­tön pu­heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituk­sen keskuudestaan valitsemat jäsenet.  Hallitus voi asettaa alaisuu­teensa jaostoja ja työryh­miä.
Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on hallituk­sen jäsenillä ja Allianssin varsinaisilla jäsenil­lä.

 

15 § Hallituksen koolle kutsuminen

Järjestön hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava myös koolle, mikäli kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjal­lisesti puheenjohtajalta vaatii.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti ­halli­tuksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen ko­kousta. 

 

16 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohtajis­tosta ja yli puolet hallituksen jäsenistä on pai­kalla.

 

17 § Työvaliokunnan päätösvaltaisuus

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohta­jistosta ja yli puolet työvaliokunnan kokonaisjäsenmää­rästä on paikal­la.

 

18 § Pääsihteeri

Hallitus valitsee pääsihteerin. Hänen teh­tävä­nään on johtaa hal­lituksen vahvis­taman ohjesään­nön mukaisesti Allianssin toimintaa.

 

19 § Nimenkirjoittajat

Allianssin nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapu­heenjohtaja ja pää­sihteeri tai muut hallituksen määrää­mät henkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä.

 

20 § Toiminta- ja tilivuosi

Allianssin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

21 § Jäsenedut

Jäsenetujen käyttö edellyttää suoritettua jäsenmaksua edelliseltä kalenterivuodelta.

 

22 § Erottaminen ja eroaminen

Hallitus voi erottaa jäse­nen, jonka todetaan toimineen Al­lians­sia va­hing­oittavalla tavalla, joka ei enää täytä § 6 jä­se­nyys­edellytyk­siä tai jonka toiminta on ris­ti­rii­dassa § 3 periaat­teiden kanssa.  Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, jonka jäsenmaksu edelliseltä tai sitä var­haisemmilta vuosilta on vielä suoritta­mat­ta seuraavan vuoden alus­sa.

Erottamispäätöksestä, jos perusteena on muu kuin jäsen­maksuvelvollisuuden laiminlyönti, jäsenellä on oikeus valittaa Allianssin kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hal­litukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kulues­sa asiasta tiedon saatuaan.  Jos Allianssin ko­kous kuultu­aan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankit­tuaan muut tarpeel­liseksi katsoman­sa selvitykset hyväk­syy vähin­tään kahden kol­masosan (2/3) ääntenenem­mis­töllä erotta­mispäätöksen, se tulee voimaan heti.
Jäsen voi erota Allianssista ilmoittamalla siitä kir­jallisesti halli­tukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitta­malla eroami­ses­taan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväk­si.  Eroavan jäsenen on suo­ritet­tava jäsenmaksunsa ko. ka­lenterivuo­delta.
Jos eroamisilmoitus tehdään ennen kuin Allianssin seu­raavan toimikauden talousarvio on hyväksytty, tulee jäsenen ero voimaan seuraavan toimikauden alusta. Irtisanomis­aika on kui­tenkin korkeintaan vuoden mit­tainen. Jos eroilmoitus tehdään vasta talousar­vion hyväksymisen jälkeen tulee ero voi­maan vuoden kuluttua eroamisilmoi­tuksesta ja jäsen on velvolli­nen suoritta­maan talousar­viossa seuraavalle toimikau­delle hyväk­sytyn jäsen­maksun kokonaan.

 

23 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksytty, jos sitä Allianssin kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu sääntömuutok­sesta, on kannattanut vähintään kaksi kol­masosaa (2/3) annetuis­ta äänistä.

 

24 § Allianssin purkaminen

Ehdotus Allianssin purkamisesta on hyväksytty, jos sitä kah­dessa perät­täisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, on kummassakin kokouk­sessa kan­nat­ta­nut vähin­tään kaksi ­kol­masosaa (2/3) anne­tuista äänis­tä.

Jos järjestö puretaan, on sen varat käytettävä järjes­tön jälkim­mäisen purkamisesta päättäneen kokouksen hyväksymään järjestön päämääriä edistävään tarkoituk­seen.