Allianssin jäsenmaksut 

Jäsenjärjestön jäsenmäärä Jäsenmaksun suuruus € 
 max 1000 83
 1001-5000 140
 5001-20 000 278
 20 001-50 000 759
 yli 50 000 1012
 Säätiöt 140
   
 kannattajajäsen  253
 henkilöjäsen  35

Allianssin jäsenmak­su määräytyy suh­teessa jäsenjärjestöjen äänioikeuteen. Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa, meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä. Läsnä olevalla varsi­naisella henki­löjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty yhdistys voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

  • jäsenmäärä enintään 1000                    - 1 edustaja
  • yli 1000 mutta enintään 5000                - 2 edustajaa
  • yli 5000 mutta enintään 20.000             - 3 edustajaa
  • yli 20.000 mutta enintään 50.000          - 4 edustajaa
  • jäsenmäärä yli 50.000                            - 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltai­sella edustajalla on viisikymmen­tä (50) ääntä.  Jäsenjärjestö voi val­tuuttaa enimmäisedustaja-määräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen viidelläkymmenellä (50).  Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä jäsen­järjes­töä. Tarkkailija-, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Uusia henkilöjäseniä ei enää oteta Allianssin hallituksen vuonna 2011 tekemän päätöksen mukaisesti.